Šmarje "Pametna vas"

Opis

Vas Šmarje predstavlja eno lepših in pomembnejših podeželskih središč Mestne občine Koper ter širše Slovenske Istre. Vas leži na 280 m visokem slemenu Šavrinskega gričevja kakšnih deset kilometrov južno od mesta Koper v smeri doline reke Dragonje.  Vas Šmarje obsega površino 3,9 km2 ter ima po podatkih iz leta 2019 skupno 894 prebivalcev.

Pred približno 50-mi leti  so Šmarje pričele dobivati moderen, skoraj urbani videz, saj se je občutek za ohranjanje tipičnih podeželskih vzorcev zaradi prevladujočega urbanega vzorca, nekoliko izgubil. Le še nekaj starih, podrtih zgradb ob cerkvenem objektu Sv.  Brezmadežne Device Marije v centru vasi je spominjalo na nekdanji idilični istrski videz vasi ter na dolgo in bogato zgodovino, kot tudi kulturno dediščino tega prostora.

Smo ena večjih vasi v Slovenski Istri in imamo v tem predelu podeželja pomembno strateško in socialno vlogo, predvsem kot center Krajevne skupnosti Šmarje, ter izhodišče za ostale vasi kot so Pomjan, Fijeroga, Župančič, Koštabona, Puče, Krkavče, Gažon, Srgaši, ter ostale vasi in manjše zaselke. Vas je razpotegnjena po grebenu s prelepimi pogledi na koprski zaliv, podeželsko zaledje, ter ob letih vremenih tudi na Julijske Alpe, ter jo sestavlja več predelov oziroma »kontrad«. V vasi imamo osnovno šolo, zdravstveni dom, župnijsko cerkev, trgovino, lokalno gostilno, pošto ter mesnico.

Leta 2005 se je skupnost v vasi Šmarje odločila, da bo prihodnji razvoj zagotavljala na podeželskem utripu in vzorcih, ter tako v letu 2012 obnovila novi vaški trg, za katerega je prejela priznanje za posebne dosežke pri obnovi vaškega trga z upoštevanjem istrskih elementov (2012), ter priznanje za trg s prepoznanim  visokim turističnim potencialom (2019). Od leta 2012 naprej se v vasi aktivno prizadevamo za zagotavljanje urejene infrastrukture, javnih storitev, bogatega socialnega življenja, ter uvajanjem koncepta »pametne vasi«, ki nam od leta 2019 predstavlja glavni izziv.

Vizualizacija Istrskih vrat na vhodu v vas Šmarje (Arhitekturni biro Alice Martina Grižančič)

Nekoč

Geostrateški položaj kraja, ki se dviga nad Koprom nekaj več kot 300 metrov nadmorske višine je bil že pred več kot dvema tisočletjema zelo pomemben, ne glede na to, kdo vse si ga je skušal podrediti. Mnogi so prihajali predvsem preko Padske nižine in če so želeli naprej v Istro do Pule so to lahko storili samo tako, da so prečkali skoraj „prelaz“ na »Croseri« (šmarsko križišče) in nadaljevali pot po rimski cesti (Via Roma) do reke Dragonje in Mirne, ali pa skrenili na križišču levo in se povzpeli do utrjenega kraja na hribu (Monte), oziroma »Svete Marije na hribu«, kot so kraj Šmarje poimenovali veliko stoletij kasneje.

Bogatejši ali pa zasluženi Rimljani so si na »Croseri« proti Gažonu zgradili letne rezidence in vile, o čemer pričajo številni najdeni predmeti iz tistih časov. »Via Roma« je bila trgovska in vojaška cesta, ki je vodila do obmorskih mest v Istri. Druga pot je vodila skozi »Vrata v osrčje Istre«, skozi kraj »Monte« (Šmarje) mimo Poljan proti Pučam in naprej v notranjost Istre – Pazina. Zato so bile Šmarje že tedaj vojaška utrdba z razglednimi stolpi. O prisotnosti Rimljanov na tem območju priča tudi nagrobni kamen (stela) iz druge polovice prvega stoletja pred Kristusom, ki si ga je dal postaviti, še za čas svojega življenja osvobojenec P. SADIUS. Dobrih tisoč sto let kasneje so kristjani ta isti kamen uporabili v trajen spomin ob posvetitvi obnovljene šmarske cerkve leta 1222 (blaženi koprski škof Absolon). Cerkev je v starem vaškem jedru stala že 1084 leta, ki je zrastla na temeljih predromanske cerkve.

Obronke Šavrinije so v 6. stoletju naselili Slovani medtem ko se je romansko prebivalstvo umaknilo v bližnja obmorska mesta. Kljub temu je bil vpliv katoliških meščanov, plemstva in duhovščine zelo močan in veliko število slovanskih priseljencev, dotlej poganov, je prevzelo krščansko vero. Začela se je obnova in gradnja novih cerkva na koprskem podeželju.

Kamnita tranzena iz 9. stoletja, ki je vzidana v šmarskem zvoniku je priča temu času. Prav tako je v 9. oz. 10. stoletju v Šmarjah obstajal ženski benediktinski samostan, ki pa je zaradi epidemij in vojnih pustošenj zamrl že v 11. stoletju. Neznano kam so izginili tudi sledovi za cerkvijo sv. Blaža (1349 jo je blagoslovil novigrajski škof Ivan) in nekoliko kasneje še kapele Svetega križa v Gabrci.

O vsem navedenem piše leta 1700 koprski škof Paolo Naldini ob vizitaciji šmarske župnije. V izčrpnem poročilu omenja tudi razgledni stolp ob vstopu v urejen, obrambno utrjen kraj »Monte«. Nekoliko več podatkov o Šmarjah je zapustil pred Naldinijem veronski škof Agostino Valier (1579) ter drugi zgodovinopisci. Nihče ne more brez zapisa o dolgoletnem sporu med samostanom sv. Jurija iz Benetk in koprsko škofijo zaradi posestnih pravic benečanov nad vasjo Šmarje.

Ker je predmet zapisa podkrepitev dejstev o obstoju obrambnih stolpov v Šmarjah, naj omenimo tudi skico obrambnih stolpov na koprskem podeželju leta 1535, kjer so vrisani ob Kubedu, Glemu, Hrastovljami in Koštabono tudi Šmarjah (po strokovni predlogi D. Darovca izdelal A. Umek). Tudi iz literature italijanskih zgodovinarjev je razbrati, da so v začetku 1559 leta ponovno obnavljali kamniti stolp v Šmarjah, od koder so tedaj bdeli nad turškimi vpadi. Kot zanimivost, domačini še vedno prostor sredi vasi (sedaj park), z izjemnim pogledom na dolino, kjer so bile včasih koprske soline (Šalara – Salara), še vedno poimenujejo „Na tabri“. Obstoju navedenih dveh stolpov ne gre zanikati.

Manj je gradiva o tretjem takem objektu, ki naj bi stal cca 200 metrov od »Crosere« proti Šmarjam (pri „kabini“). O obstoju slednjega gre samo za ustna izročila. Bi pa bilo zanimivo prostor pod strokovnim vodstvom arheologov primerno raziskati.

Vizualizacija Šmarskega stolpa v centru vasi ob novem ekološkem otoku (Arhitekturni biro Alice Martina Grižančič)

Identiteta

Vsaka napredna lokalna skupnost, ki se razvija z željo po ohranjanju lastne identitete mora imeti lasten grb in zastavo, ki je namenjena obeleževanju lokalno in državno pomembnih praznikov ter dogodkov. S tega vidika so bile v letu 2020 pričete aktivnosti raziskave zgodovinskih dejstev in identifikacije ključnih simbolov, ki so vezani na Šmarje. V postopku postavitve lastne simbolike je bilo vzpostavljeno sodelovanje s strokovnjaki s področja heraldike. Predlogi so bili postavljeni z namenom, da se predstavijo širši javnosti, krajanom in pridobi ustrezno podporo pri končni izbiri primerne varijante.

Vizualizacija parkovne ureditev v predelu Tabor s pogledom na Koper in zaledje (Arhitekturni biro Alice Martina Grižančič)

Razvoj

Prebivalci vasi Šmarje bomo ustvarili kvalitetnejše življenje, grajeno na bogatih lokalnih kulturnih in naravnih virih ter ljudeh, kot tudi z ustvarjanjem sinergij in povezav s sosednjimi vasmi. Naša vizija je povezana z osnovnim namenom oživitve kvalitetnega socialnega, kulturnega in gospodarskega življenja po principih trajnostnega razvoja in v skladju z lokalnimi prvinami. Vas Šmarje bomo razvili v pomembno razvojno podeželsko središče z izpostavljeno povezovalno vlogo med urbanim in ruralnim okoljem.

V vasi Šmarje bomo ohranili bogato istrsko identiteto, ter jo izpostavili na način, da bo prispevala h kvalitetnejšemu življenju vseh krajanov ter omogočila razvoj trajnostnih gospodarskih dejavnosti, predvsem kmetijstva, podjetništva in trajnostnih oblik turizma. Šmarje bodo ohranile obstoječo strateško vlogo kot podeželska skupnost, z urejenimi in kvalitetnimi prostorskimi odnosi, ohranjenim okoljem in naravo, zagotovljenimi javnimi storitvami, razvito infrastrukturo ter bogatim socialnim in kulturnim življenjem, kar bo temeljilo na ohranjanju in oživljanju našega največjega bogastva – istrskih podeželskih kulturnih in naravnih virov. Vse našteto bomo nadgradili z uvajanjem naprednih digitalnih tehnologij in orodij, kar nam bo zagotavljalo kvalitetnejše storitve, komunikacijo, kot tudi ekonomske učinke. Šmarje in naš razvojni model  bomo predstavili kot primer dobre prakse ostalim podeželskim območjem in vasem. Prepoznavnost vasi Šmarje bo zagotovljena preko ustvarjene enotne blagovne znamke, ki bo zagotovilo za kakovost doživetja v pristnem podeželskem okolju, ter ponujenih lokalnih proizvodov in storitev. Razvojna priložnost se ponuja v enotnem delovanju lokalne skupnosti in graditve prepoznavnosti v obliki tematske vasi, kjer razvojni potencial vasi leži v odkrivanju zgodovinskih dejstev, elementih kulturne in naravne dediščine, geografske lokacije, ter izjemnih človeških resursov.

Glavne aktivnosti: 

 • ohranitev, odkrivanje in razvoj celostne identitete vasi na podlagi podeželskih vzorcev in življenjskega sloga;
 • postavitev in izvedba koncepta tematske vasi z upoštevanjem prvin kulturne, naravne in ljudske dediščine, ter izročila;
 • vzdrževanje in gradnja nove infrastrukture za namen realizacije naše razvoje strategije, ter ureditev javnih površin za namen dviga kvalitete bivanja krajanov ter doživetja obiskovalcev;
 • uvedba novih naprednih digitalnih tehnologij v vsakdanje življenje, ter posledično izboljšanje javnih storitev za krajane;
 • ustvarjanje ugodnih pogojev za opravljanje ekonomskih dejavnosti v vasi za krajane, ter povezovanje skupnosti z ostalimi partnerji, organizacijami ter drugimi deležniki pri zagotavljanju trajnostnega razvoja.

Vizualizacija novega kulturno-protokolarnega objekta v Šmarjah (Arhitekturni biro Alice Martina Grižančič)

Pametna vas

»Šmarje – pametna vas«. Šmarje so bile v letu 2020 umeščene na seznam izbranih pilotnih vasi v Sloveniji, v katerih je predvidena srednjeročna transformacija v pametne vasi. To pomeni, da se bodo v prihodnje izvajale aktivnosti in naložbe v izboljšanje infrastrukture vezane na digitalizacijo storitev in ponudbe v vasi. Predvidene so aktivnosti uvajanja digitalnih prijemov pri trženju lokalnih storitev in produktov, trajnostne mobilnosti, informiranje krajanov o aktualnih zadevah, nudenje informacije za domače in tuje turiste, ter druge storitve po želji krajanov. Uvajanje digitalnih tehnologij v podeželsko okolje je ena izmed ključnih razvojnih prioritet EU in tudi Slovenije. S tem bomo Šmarje približali EU razvojnim trendom ter vzpostavili atraktivno okolje za mlade družine in prihodnje generacije, ki se digitalizaciji ne bodo mogli izogniti.

Izdelali smo svojo strategijo digitalizacije vasi, kjer smo v prvo fazo izvajanja postavili pet prednostnih tematik:

 • Promocija in prodaja lokalnih izdelkov proizvajalcev in ponudnikov

 • Varnost otrok in mladine

 • Zdravje in aktivno življenje krajanov

 • Prevoz vseh krajanov in trajnostna mobilnost

 • Informiranje krajanov o stanju in kvaliteti bivanja v vasi in okolici

Vizualizacija parkovne ureditve za otroke in družine v predelu Tabor (Arhitekturni biro Alice Martina Grižančič)

e-Skupnost

Za koga? Krajani in ljubitelji vasi Šmarje

Za kaj? Prejmi obvestila o dogajanju v Šmarjah

Kdaj? Po brezplačni registraciji oz. po prejetju povabila

Kdo? Krajevna skupnost Šmarje

Postanite član e-skupnosti za sporočanje aktualnih dogodkov in informacij v vasi Šmarje!

Trenutno lahko postanete član e-skupnosti e-info Šmarje le preko povabila, ki ga dobite v obliki SMS. Če želite postati član e-skupnosti, pišite nam na info[at]smarje.eu.

Kako sprejmete povabilo in postanete član e-skupnosti e-info Šmarje?

V nadaljevanju so predstavljena navodila s koraki, ki jih je potrebno izvesti na vašem pametnem telefonu, da sprejmete dobljeno povabilo po SMS in postanete član e-skupnosti.

Vizualizacija ureditve novega športnega parka v Šmarjah (Arhitekturni biro Alice Martina Grižančič)

e-Promocija

Za koga? Obiskovalci, ljubitelji vasi Šmarje in lokalni ponudniki

Za kaj? Prejmi kupone ugodnosti lokalnih ponudnikov

Kdaj? Po brezplačni registraciji

Kdo? Krajevna skupnost Šmarje

Vključite se v storitev e-Promocija za promocije in ugodnosti pri ponudbi in nakupu lokalnih storitev in izdelkov. Za več informacij pišite nam na info[at]smarje.eu.

Vizualizacija ureditve vhodne površine v vaško pokopališče (Arhitekturni biro Alice Martina Grižančič)

Brezplačni Wi-Fi

V vasi Šmarje so prisotne tri (3) dostopovne točke, ki omogočajo brezplačno deskanje po spletu v okolici:

 • Gostilne Trije Lovci;
 • Doma krajanov;
 • vaškega trga pri cerkvi.

 Omenjene točke uporabnikom ponujajo dostop do brezžičnega omrežja “Free WiFi Šmarje” in registracijo ter uporabo storitev e-Skupnost in e-Promocija.

Kontakt

Za več informacij se obrnite na info[at]smarje.eu

KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE

Šmarje 89, 6274 Šmarje

Na vrh
Na vrh

Arhitekturne rešitve in vizualizacije so nastale v sodelovanju z Arhitekturni biro Alice Martina Grižančič v obdobju 2020-2022.